Duomenų apsauga

VšĮ Jonavos ligoninė (toliau – Ligoninė) asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisų aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas.

Oficialus Reglamento (ES) 2016/679 tekstas:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Duomenų valdytojas – VšĮ Jonavos ligoninė, kodas 190326865, Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava, tel. Nr. (8 349) 69 101, el. p. info@jonavosligonine.lt

Ligoninės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymą ir reagavimą į šiuos pažeidimus, duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą, duomenų teikimą trečiosioms šalims.

Ligoninė užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais;
 • Ligoninės įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta Ligoninei taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų Ligoninės arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais ir 9 straipsnio 2 dalies a, b, c, h, i punktais.

Duomenų saugojimo terminai: asmens duomenys Ligoninėje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • asmenų, besigydančių Ligoninėje;
 • asmenų, pateikusių skundą, prašymą ir pan.;
 • valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų gydymo įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms;
 • valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;
 • kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

Ligoninėje yra paskirtas Duomenų apsaugos pareigūnas, kuris padeda užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679, dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, stebi kaip laikomasi Reglamento ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos – padėti  užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679:

 • stebėti kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679;
 • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
 • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
 • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Ligoninėje, prašome kreiptis:

El. p. renata.sorakiene@jonavosligonine.lt

Tokiu būdu galėsime greitai atsakyti į Jūsų klausimus ir išspręsti įvairiausias iškilusias problemas.

 

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Reglamentas (ES) 2016/679 Jums suteikia teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam") (Reglamento 17 straipsnis);

Svarbu. Teisę reikalauti ištrinti Jūsų duomenis turite tik tuomet, kai:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis);

 Svarbu. Teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai:

 • asmens duomenys yra netikslūs;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.
 • perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

Jeigu manote, kad VšĮ Jonavos ligoninė neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių,  turite teisę pateikti skundą:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

(L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt ).

Įgyvendinti ankščiau išvardintas duomenų subjekto teises galite:

 • atvykę į Ligoninę (Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava) ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildę nustatytos formos prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);
 • siųsdami prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka) paštu (Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava);
 • siųsdami prašymą elektroniniu paštu info@jonavosligonine.lt Svarbu. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

 

Vaizdo duomenų tvarkymas

VšĮ Jonavos ligoninė patalpose Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava (toliau – Ligoninė) ir teritorijoje aplink Ligoninę, vykdoma patalpų bei teritorijos stebėsena.

Tvarkomų duomenų sąrašas - vaizdo stebėjimo duomenys.

Duomenų tvarkymo tikslas - užtikrinti Ligoninės darbuotojų, pacientų bei kitų asmenų, kurie lankosi Ligoninėje, Pastato ir jame esančio turto bei dokumentų saugumą.

Duomenų valdytojas – VšĮ Jonavos ligoninė (kodas 190326865, Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava, el. p. info@jonavosligonine.lt , tel. Nr. (8 349) 69 101.

Duomenų tvarkymo pagrindas - Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

Vaizdo stebėjimo vietos:

 • Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrius;
 • Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus automobilių stovėjimo aikštelė bei atvykimo prie priėmimo skyriaus aikštelė;
 • Pravažiavimas pro maisto paruošimo skyrių bei požeminių atliekų konteinerius;
 • Vaikų ligų skyriaus automobilių stovėjimo aikštelė;
 • Lauko teritorija prie Anesteziologijos reanimacijos skyriaus bei aikštelė Slaugos ir palaikomojo gydymo korpuso link;
 • Ligoninės tuneliai, laiptinės bei fojė Stacionaro pastato prie ligonių ir pacientų rūbinės.

Duomenų gavėjai: vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti tik teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.

Duomenų saugojimo laikotarpis: vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 14 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, siekiant ištirti įvykusį incidentą Ligoninėje ar apginti teisinius reikalavimus.

Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: a) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi; b) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; c) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt );