Psichologinio saugumo politika

VIEŠOJI  ĮSTAIGA  JONAVOS  LIGONINĖ
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PSICHOLOGINIO SAUGUMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2021 m. rugpjūčio  12 d.   Nr. V-81
Jonava

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 30 straipsniu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsniu, 2014 m. birželio 26 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-0221 patvirtintų VšĮ Jonavos ligoninės įstatų 55.1 ir 55.9 punktais bei atsižvelgdamas į Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijas:

  1. T v i r t i n u  VšĮ Jonavos ligoninės psichologinio saugumo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).
  2. Į p a r e i g o j u:
     2.1.     sekretorių-referentą su patvirtintu tvarkos aprašu su pažindinti padalinių vadovus;
     2.2.    padalinių vadovus pasirašytinai su patvirtintu tvarkos aprašu su pažindinti sau pavaldžius darbuotojus.
  3. P a s i l i e k u sau įsakymo vykdymo kontrolę.

 Direktoriaus pavaduotojas medicinai,

laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                            Vidas Kačiušis